ការបោះឆ្នោត

កាលបរិច្ឆេទរបស់ គ.ជ.ប

ប្រតិទិននៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០១៣

ល.រ ភារកិច្ចត្រូវបំពេញ កាលបរិច្ឆេទ
ការផ្តល់សុពលភាព និង​ប្រកាស​បញ្ជីបោះឆ្នោត​ផ្លូវការ ឆ្នាំ២០១២ ដោយ គ.ជ.ប ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២
ការ​ចុះ​បញ្ជីគណបក្ស​នយោ​បាយ​ឈរ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត និង​បញ្ជីបេក្ខជន ថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា-ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣
ការប្តឹងតវ៉ាទៅ​នឹង​ការ​បដិសេធ​ការ​សុំ​ចុះ​បញ្ជី​គណបក្ស​ទៅ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​៥ថ្ងៃ ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ (ថ្ងៃចុងក្រោយ)
ការដោះស្រាយបណ្តឹង​ដោយ​ក្រុម​​ប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ​ ក្នុង​រយៈ​ពេល​ ១០ថ្ងៃ ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ (ថ្ងៃចុងក្រោយ)
ការផ្តល់បណ្ណព័ត៌មានអ្នក​បោះឆ្នោត ថ្ងៃទី០១-២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣
ការបិទផ្សាយបញ្ជីទីតាំង​ការិយាល័យ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ គឃ/សប ថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣
ការបិទផ្សាយ​បញ្ជី​រាយ​នាម​គណបក្ស​នយោ​បាយ​ និង​បេក្ខជន​ឈរ​ឈ្មោះ​ តាមមណ្ឌលរាជធានីខេត្ត ថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ (ថ្ងៃចុងក្រោយ)
ការឃោសនាបោះឆ្នោត ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា-ថ្ងៃទី​២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣
ការចុះឈ្មោះតំណាងគណបក្ស​នយោ​បាយ ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា-ថ្ងៃទី​២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣
១០ ការបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោត​និង​បញ្ជី​ទី​តាំង​ នៅ​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត​ និង​នៅ ​គឃ/សប ថ្ងៃទី​២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣
១១ ការបោះឆ្នោត​ ការរាប់​សន្លឹក​ឆ្នោត និង​ការបិទ​ផ្សាយ​លទ្ធផលបឋម​នៅការិយាល័យ​បោះឆ្នោត ថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៣
១២ ការប្តឹង​តវ៉ាទៅ គឃ/សប អំពីលទ្ធផលនៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ ឬភាព​មិន​ប្រក្រតី​នៅ​ការិយាល័យ​បោះ​ឆ្នោត ថ្ងៃទី​២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ (យ៉ាងយូរត្រឹមម៉ោង ១១:៣០ នាទី)
១៣ គឃ/សប សម្រេចលើបណ្តឹង ត្រូតពិនិត្យ បូកសរុប​លទ្ធផល​ ធ្វើកំណត់ហេតុ​ និង​បិទផ្សាយ​កំណត់​ហេតុ ថ្ងៃទី២៩-៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣
១៤ ការប្តឹង​តវ៉ាទៅ គធ/ខប ក្នុង​រយៈ​ពេល​យ៉ាង​យូ​ ២ថ្ងៃបន្ទាប់​ពី​ការ​សម្រេច​របស់​ គឃ/សប ថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣ (ថ្ងៃចុងក្រោយ)
១៥ ការដោះ​ស្រាយបណ្តឹង​ដោយ​ គធ/ខប ក្នុង​រយៈពេល​យ៉ាង​យូរ​ ៣ថ្ងៃ បន្ទាប់​ពី​ទទួល​បាន​ពាក្យ​បណ្តឹង ថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣ (ថ្ងៃចុងក្រោយ)
១៦ ការប្តឹងតវ៉ា​ទៅ​ គ.ជ.ប ក្នុង​រយៈពេល​យ៉ាង​យូរ​២ថ្ងៃ បន្ទាប់​ពីការ​សម្រេច​របស់ គធ/ខប ថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣ (ថ្ងៃចុងក្រោយ)
១៧ ការ​ដោះ​ស្រាយ​បណ្តឹង​ដោយ​ គ.ជ.ប ក្នុង​យៈពេល​យ៉ាង​យូរ​ ៣ថ្ងៃបន្ទាប់​ពី​ទទួល​បាន​ពាក្យបណ្តឹង ថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣ (ថ្ងៃចុងក្រោយ)
១៨ ការ​ប្រកាស​លទ្ធ​ផល​បណ្តោះ​អាសន្ន​ដោយ​ គ.ជ.ប (ករណីគ្មានការ​បោះឆ្នោត​ជាថ្មី) ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣
១៩ ការ​ប្តឹង​តវ៉ា​ទៅ គ.ជ.ប ឬក្រុម​ប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ​អំពី​លទ្ធផល​បណ្តោះ​អាសន្ន​ក្នុង​រយៈពេល​យ៉ាង​យូរ ៧២ម៉ោង ថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣ (ថ្ងៃចុងក្រោយ)
២០ ការដោះស្រាយបណ្តឹង​ដោយ គ.ជ.ប ក្នុង​រយៈពេល​យ៉ាង​យូរ​ ៤៨ម៉ោង​ បន្ទាប់​ពី​ទទួល​បាន​ពាក្យ​បណ្តឹង​ ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣ (ថ្ងៃចុងក្រោយ)
២១ ការ​ប្តឹង​តវ៉ា​ទៅក្រុម​ប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ​ក្នុង​រយៈពេល​យ៉ាង​យូរ​ ៧២ម៉ោង បន្ទាប់​ពី​ការ​បដិសេធរបស់ គ.ជ.ប​​​ ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣ (ថ្ងៃចុងក្រោយ)
២២ ការដោះ​ស្រាយ​បណ្តឹង​ដោយ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ​ ក្នុង​រយៈ​ពេល​យ៉ាង​យូរ​ ២០ថ្ងៃ​បន្ទាប់​ពីបាន​ទទួល​បាន​ពាក្យបណ្តឹង ថ្ងៃទី០៧​ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៣ (ថ្ងៃចុងក្រោយ)
២៣ ការបោះឆ្នោត​សាជាថ្មី​ (ប្រសិនបើមាន) ថ្ងៃទី១៥​ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៣ (ថ្ងៃចុងក្រោយ)
២៤ ការប្រកាស​លទ្ធផល​ផ្លូវការ ការបែងចែក​អាសនៈ និង​ការ​កំណត់​បេក្ខជន​ជាប់​ឆ្នោត​​ (តាម​ករណី​ គ្មានឬមានបណ្តឹង​ និង​ករណី​គ្មានការ​បោះឆ្នោត​ជាថ្មី) ថ្ងៃទី១៤​ ខែសីហា-ថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ (ថ្ងៃចុងក្រោយ)
មើលកាលបរិច្ឆេទជាទម្រង PDF

កាលបរិច្ឆេទរបស់ គ.ជ.ប