ត្រឡប់ក្រោយ

អស់ផ្លូវតវ៉ា៖ បក្សភ្លើងទៀន គ្មានវត្តមានក្នុងការបោះឆ្នោត២០២៣ឡើយ

ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ យល់ស្របនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណបក្សភ្លើងទៀន ចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ។ ការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។
ប្រភព ថ្មីៗ ៖ https://bit.ly/421vzfL
Join Telegram : https://t.me/COMFREL
 

 

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា