ត្រឡប់ក្រោយ

អង្គការតម្លាភាពថា រដ្ឋាភិបាលគួរដំឡើងកញ្ចប់ថវិកាឱ្យបាន៣០%នៃទំហំថវិកាជាតិសរុប សម្រាប់ផ្តល់ជូនរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ការស្នើឱ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនទំហំកញ្ចប់ថវិកាឱ្យកើនដល់៣០%នៃទំហំថវិកាជាតិសរុបប្រចាំឆ្នាំនេះ គឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចំបាច់មួយចំនួនដែលរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិជួបប្រទះ ពិសេសដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិការសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ ភូមិ ឃុំ ស្រុក ខណ្ឌ និងក្នុងប្រតិបត្តិការរដ្ឋបាល។
ប្រភព​ RFI៖ https://bit.ly/3owgZPY
Join Telegram : https://t.me/COMFREL
 

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា