ត្រឡប់ក្រោយ

កិច្ចពិភាក្សាតុមូល៖​"​សារៈ​​សំខាន់​​​សមាជិក​​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ ជា​ស្ត្រី​​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ និងកំ​ណែ​ទម្រង់​ការ​បោះ​ឆ្នោត"​​

គណៈកម្មាធិការខុមហ្រ្វែល បានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាតុមូលថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤នៅ 2:00 - 5:00 ល្ងាច នៅទីស្នាក់ការកណ្តាល ខុមហ្វ្រែលភ្នំពេញ។ ប្រធានបទ ស្តីពី «ស្ត្រី និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អាណត្តិ ទី២ និងកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោត»។

គោលបំណង
-ដើម្បីពិភាក្សាពីសារៈសំខាន់មានស្ត្រីច្រើនជាក្រុមប្រឹក្សានៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ
-កំណែទម្រង់់ការបោះឆ្នោតផ្តោតសំខាន់ទៅលើយន្តការពិសេស ឫ/និង វិធានការពិសេស
និងផ្សេងទៀត ដើម្បីបង្កើនចំនួនតំណាងស្ត្រី នៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ឲ្យបានស្មើគ្នា ៥០%/៥០% ស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សមាសភាពអ្នកចូលរួមមាន៖
- តំណាងគណបក្សនយោបាយ
- អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលធ្វើការទាក់ទិននឹងស្ត្រី
-តំណាងយុវជន។

ទៅកាន់គេហទំព័​ដើម​របស់​សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជា